بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Luis Fonsi / ترجمه آهنگ Despacito از Luis Fonsi
Despacito- https://englishtipsforyou.com
Luis Fonsi - despacito

ترجمه آهنگ Despacito از Luis Fonsi

DESPACITO 

Yes, you know that it’s already been a while that I’ve been looking at you

آره، می دانی که مدتی است تو را نگاه می کنم ( زیر نظرت دارم )

Tengo que bailar contigo hoy

I have to dance with you today

امروز باید با تو برقصم

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

I saw that your look was already calling me

فهمیدم که نگاهت هم مرا می خواهد

Muéstrame el camino que yo voy (Oh)

Show me the way that I go (Oh)

راهی را که میروم به من نشان بده

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

You, you are the magnet and I am the metal

تو آهن ربایی و من فلز

Me voy acercando y voy armando el plan

I’m getting closer and I’m putting together the plan

به تو نزدیک می شوم و در همین حال نقشه ای سرهم می کنم

Solo con pensarlo se acelera el pulso
(Oh yeah)

Just by thinking it my pulse accelerates (Oh yeah)

فقط با فکر کردن به او نبضم سریعتر می زند ( تپش قلب می گیرم )

( تشخیص من افزایش برخی از هورمون ها هست  )

Ya, ya me está gustando más de lo normal

Already, I’m liking it more than usual

همین حالا هم از این کار بیش از حد معمول خوشم آمده

Todos mis sentidos van pidiendo más

All my senses are asking for more

تمام حواسم بیشتر می خواهند

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

This one must take it without any trouble

این یکی باید بدون هیچ دردسری انجام شود

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero respirar tu cuello despacito

I want to breathe your neck extra slowly

می خواهم کنار گردنت به آرامی نفس بکشم

Deja que te diga cosas al oído

Let me tell you things in your ear

اجازه بده چیزهایی در گوشت بگویم

Para que te acuerdes si no estás conmigo

So that you remember if you’re not with me

که اگر با من نبودی به یاد داشته باشی ( یادم باشی )

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero desnudarte a besos despacito

I want to undress by extra slow kisses

می خواهم با بوسه های آرامم لباس هایت را دربیاورم

Firmo en las paredes de tu laberinto

Sign on the walls of your labyrinth

انحنای ( کمرت ) را بوسه می زنم

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

And make your whole body a manuscript (get up, get up, get up)

تمام بدنت را تبدیل به کتاب کنم ( پاشو، پاشو، پاشو )

(Sube, sube)

(Get up, get up)

پاشو، پاشو

Quiero ver bailar tu pelo

I want to see your hair dance

می خواهم رقص موهایت را ببینم

Quiero ser tu ritmo

I want to be your rhythm

می خواهم ریتمت باشم ( هنگام رقصیدن )

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Let me surpass your danger zones

اجازه بده از نقاط خطرت بگذرم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

Si te pido un beso ven dámelo

If I ask you for a kiss, come give it to me

اگر از تو بوسه خواستم، بیا و به من بوسه بده

Yo sé que estás pensándolo

I know that you are thinking it

می دانم که بهش فکر می کنی

Llevo tiempo intentándolo

It’s been a while I’ve been trying it

مدتی است که دارم تلاش می کنم

Mami, esto es dando y dándolo

Baby, this is mutual

عزیزم می دانی که این رابطه دو طرفه است

Sabes que tu corazón conmigo te hace bom, bom

You know your heart with me makes you boom, boom

می دانی که قلبت در کنار من تند تند می زند

Sabes que esa beba está buscando de mi bom, bom

You know that baby is looking for my boom, boom

می دانی که آن دختر می خواهد قلب من هم به تپش بیفتد

Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Come try from my mouth to see how it knows you

بیا دهانم ( لبانم ) را امتحان تا ببینی چگونه تو را می شناسد

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

I want, I want, I want to see how much love it fits you

می خواهم، می خواهم، می خواهم ببینم تا چه حد از این عشق را می توانی بپذیری

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

I’m not in a hurry, I want to give myself to the trip

من عجله ای ندارم، می خواهم به مسافرت بروم

Empecemos lento, después salvaje

Let’s start slow, then wild

بیا آرام شروع کنیم، سپس تندش می کنیم

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

Cuando tú me besas con esa destreza

When you kiss me with that skill

وقتی تو مرا با آن مهارت می بوسی

Veo que eres malicia con delicadeza

I see you are wickedness with delicacy

می فهمم که تو دختر شیطان و حساسی هستی

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

Y es que esa belleza es un rompecabezas

And it’s that beauty is a puzzle

و چنین زیبایی مانند یک پازل است

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

But to assemble it here I have the piece

و برای چیدنش من قطعه گم شده را دارم

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

I want to breathe your neck extra slowly

می خواهم کنار گردنت به آرامی نفس بکشم

Deja que te diga cosas al oído

Let me tell you things in your ear

اجازه بده چیزهایی در گوشت بگویم

Para que te acuerdes si no estás conmigo

So that you remember if you’re not with me

که اگر با من نبودی به یاد داشته باشی ( یادم باشی )

Despacito

Nice and slow

آروم آروم

Quiero desnudarte a besos despacito

I want to undress by extra slow kisses

می خواهم با بوسه های آرامم لباس هایت را دربیاورم

Firmo en las paredes de tu laberinto

Sign on the walls of your labyrinth

انحنای ( کمرت ) را بوسه می زنم

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

And make your whole body a manuscript (get up, get up, get up)

تمام بدنت را تبدیل به کتاب کنم ( پاشو، پاشو، پاشو )

 (Sube, sube)

(Get up, get up)

پاشو، پاشو

Quiero ver bailar tu pelo

I want to see your hair dance

می خواهم رقص موهایت را ببینم

Quiero ser tu ritmo

I want to be your rhythm

می خواهم ریتمت باشم ( هنگام رقصیدن )

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Let me surpass your danger zones

اجازه بده از نقاط خطرت بگذرم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

Despacito

Nice and slow

آرام آرام

Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico

We’re going yo do it on a beach in Puerto Rico

در سواحل پورتو ریکو عشق بازی می کنیم

Hasta que las olas griten “¡ay, bendito!”

Until the waves shout “oh my God!”

تا زمانی که موج ها فریاد بزنند ” خدای من! ”

Para que mi sello se quede contigo

So that my stamp stays with you

طوری که نشان من روی تو بماند ( فراموشم نکنی )

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

que le enseñes a mi boca

that you teach to my mouth

که تو به دهانم ( لب هایم ) آموختی

tus lugares favoritos (favoritos, favoritos baby)

your favorite places (favorites, favorites baby)

جاهای مورد علاقه ات ( مورد علاقه ات، مورد علاقه ات عزیزم )

Pasito a pasito, suave suavecito

baby step by baby step, smooth, nice and smooth

آرام آرام، نرم، خوبو یواش

Nos vamos pegando, poquito a poquito

We are sticking ourselves together, little bit by little bit

آرام آرام به یکدیگر نزدیک می شویم

hasta provocar tus gritos

Until bringing on your screams

تا زمانی که جیغت را دربیاورم

y que olvides tu apellido

And that you forget your last name

و اسم و فامیلت را فراموش کنی

Despacito

Nice and slow

آرام آرام

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *