بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / MODERN TALKING / ترجمه و دانلود آهنگ BROTHER LOUIE از MODERN TALKING
brother louie-MODERN TALKING
brother louie-MODERN TALKING

ترجمه و دانلود آهنگ BROTHER LOUIE از MODERN TALKING

BROTHER LOUIE

Deep, love is a burning fire

عشق عميق ,آتشي سوزان است

Stay, cause then the flames grow higher

بمان تا شعله هاي آن فروزان تر گردد

Babe, don’t let him steal your heart

عزيزم اجازه نده تا قلبت را بدزدد

It’s easy, it’s easy

و اين آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever

دختر، اين بازي نمي تواند تا ابد ادامه پیدا کند

Why can not live together

چرا ما نتوانيم در كنار هم زندگي كنيم

Try, don’t let him take your love from me

سعي كن و نگذار او عشقت را از من بگيرد

You’re not good, can’t you see brother Louie

تو هم پاک نيستي، مگر برادر (روحاني) لويي را نمي بيني

I’m in love set you free

من عاشق توام و تو را آزاد میکنم

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Only love breaks her heart brother Louie

وتنها عشق است كه قلبش را نرم مي كند برادر لويي

Only love’s paradise

فقط عشق مثل بهشت است

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لويي، لويي، لويي

Oh, she’s only looking to me

آه، او فقط به من مي نگرد

Oh, let it Louie

آه بگذار اينگونه باشد لويي

She’s undercover

او پوشيده است

Brother Louie, Louie, Louie

برادر لويي، لويي، لويي

Oh, doing what he’s doing.

آه چنان كن كه او مي كند

So, leave it Louie

پس رهايش كن لويي

Cause I’m a lover

چون من يك عاشقم

Stay, cause this boy wants to gamble

بمان چون اين پسر قصد قمار دارد

Stay, love is more than he can handle, girl

بمان، چون او توانایی عاشق بودن را ندارد دختر

Oh, come on stay by me forever, ever

آه، بيا وتا ابد با من بمان، براي هميشه

Why does he go on pretending that his love is never ending

چرا او تظاهر مي كند كه عشقش بي پايان است

Babe, don’t let him steal your love from me

عزيزم، نگذار او عشق تو را از من بدزدد

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *