بخوانید کاربلدها
خانه / افراد مشهور / خواننده

خواننده

با توجه به درخواست های دوستان در این بخش خواننده معرفی خواهند شد
a person who sings, especially professionally