بخوانید کاربلدها

یادگیری اصطلاحات با کلیپ

این بخش برای آموزش زبان عالی است. برای شما هر روز یک اصطلاح را از یک بخش از فیلم های روز انتخاب می کنیم. با ما همراه باشید

معنی اصطلاح انگلیسی Handwrite

Handwrite- www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - زبان نکته

“Handwrite”, which means “to write something by hand.” اصطلاح انگلیسی Handwrite که به معنای نوشته ای است که با دست نوشته شده باشد نه با ماشین. این اصطلاح از سریال Friends انتخاب شده است. – Can we read it? Can …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح انگلیسی Luddite

Luddite-www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - وب سایت زبان نکته

”Luddite“, which means “a person who is not good with technology.“ اصطلاح انگلیسی Luddite که به معنای کسی است که رابطه خوبی با تکنولوژی ندارد. این بخش از فیلم “the blacklist” انتخاب شده است – Any idea what was taken? …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح انگلیسی John Hancock

John Hancock- www.englishtipsforyou.com - آموزش زبان انگلیسی - John Hancock

”John Hancock“, which means “signature.”  اصطلاح انگلیسی John Hancock به معنای امضا است. این اصطلاح مترادف Signature می باشد. این بخش از فیلم “Requiem for a Dream” انتخاب شدن است. – We’ve had excellent results with ECT in the past. …

توضیحات بیشتر »

Act For نماینده کسی بودن

Act for - www.englishtipsforyou.com آموزش زبان انگلیسی

“Act for”, which means “to represent someone.“ اصطلاح “Act For” که به معنای نماینده کسی بودن است. این اصطلاح مترادف representative, agent , envoy می باشد. این بخش از فیلم “Lawrence of Arabia” انتخاب شدن است. – We here are …

توضیحات بیشتر »

beef up بهتر یا قویتر کردن

“Beef up”, which means “to make or become greater or stronger.” اصطلاح Beef up که به معنای بهتر و یا قویتر کردن یا شدن است. این بخش از فیلم sin city انتخاب شده است. – I’m also gonna be needing …

توضیحات بیشتر »

Hunky-dory خیلی خوب

hunky-dory - www.englishtipsforyou.com

”Hunky-dory“, which means “fine, going well.” اصطلاح”Hunky-dory” که به معنای “خیلی خوب” است. این اصطلاح مترادف است با excellent, well, OK, okay, alright, fine. این بخش از فیلم From Dusk Till Dawn انتخاب شده است. ⠀ – I just rammed …

توضیحات بیشتر »