بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / Adele / ترجمه و دانلود آهنگ Send My Love To Your New Lover از ADELE
Send My Love To Your New Lover
Send My Love To Your New Lover

ترجمه و دانلود آهنگ Send My Love To Your New Lover از ADELE

Send My Love To Your New Lover

This was all you, none of it me

همه اش تو بودی، هیچ چیزیش من نبودم (همش کار تو بود، من هیچ کاری نکردم)

You put your hands on, on my body and told me

دستت را روی بدنم گذاشتی و به من گفتی

Mmm, told me you were ready

اومم، به من گفتی که تو آماده بودی

For the big one, for the big jump

برای یه کار بزرگ، برای جهشی بزرگ

(برای یه تصمیم بزرگ منظورش اینه که داشته بهش میگفته که آماده س تا رابطه شون رو وارد یک مرحله جدی تر کنن)

I’d be your last love, everlasting, you and me

من آخرین عشقت خواهم بود، جاودانی، من و تو ( در حال یاد آوری کردن آن چیزیست که به او گفته شده )

Mmm, that was what you told me

اومم، این چیزی بود که تو به من گفتی

I’m giving you up

من دارم ولت می کنم (ازت جدا میشم)

I’ve forgiven it all

من همه کاراتو بخشیدم (از بدی هات گذشتم)

You set me free

تو منو آزاد کردی

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم(یعنی روحمون رو آزاد کنیم و گذشته ها رو فراموش کنیم)

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

I was too strong, you were trembling

من خیلی قوی بودم، تو متزلزل بودی

You couldn’t handle the hot heat rising (rising)

تو نمی تونستی بالا رفتن حرارت عشق رو کنترل کنی
(البته بالا رفتن حرارت میتونه بالا گرفتن جروبحث و مشکل بینشون هم باشه اما من حرارت عشق رو با توجه به معنی سایر بخش های شعر ترجیح دادم)

Mmm, baby, I’m still rising

اومم، عزیزم، من هنوز بالا میروم ( در رابطه جلوتر هستم و در مراحل عشق بالا می رم)

I was running, you were walking

من میدویدم، تو قدم میزدی

You couldn’t keep up, you were falling down (down)

تو نمی تونستی پا به پام بیای، تو زمین خوردی (یا تو نتونستی بالا بیای و سقوط کردی، تو نتونستی تو این رابطه اوج بگیری و بالا بیای و در نهایت سقوط کردی)

Mmm, there’s only one way down

اومم، فقط یک راه رو به پایین وجود دارد (منظورش اینه وقتی توی عشق و احساس و رابطه اینقدر ضعیف باشی فقط یک گزینه باقی میمونه، ترکت می کنم)

I’m giving you up

من دارم ولت می کنم (ازت جدا میشم)

I’ve forgiven it all

من همه کاراتو بخشیدم (از بدی هات گذشتم)

You set me free

تو منو آزاد کردی

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم(یعنی روحمون رو آزاد کنیم و گذشته ها رو فراموش کنیم)

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای

If you’re ready, I am ready

اگر تو آماده ای، من هم آماده ام (آماده س که جدا بشه)

If you’re ready, if you’re ready

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای

We both know we ain’t kids no more

هر دو می دونیم که دیگه بچه نیستیم

No, we ain’t kids no more

نه، ما دیگه بچه نیستیم

I’m giving you up

من دارم ولت می کنم (ازت جدا میشم)

I’ve forgiven it all

من همه کاراتو بخشیدم (از بدی هات گذشتم)

You set me free, oh

تو منو آزاد کردی

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم(یعنی روحمون رو آزاد کنیم و گذشته ها رو فراموش کنیم)

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

Send my love to your new lover

عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست

Treat her better

با اون بهتر رفتار کن

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)

گر تو آماده ای، اگر تو آماده ای ( عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست )

If you’re ready, are you ready? (Treat her better)

اگر تو آماده ای،آیا آماده ای؟ ( با اون بهتر رفتار کن )

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

If you’re ready, if you’re ready (Send my love to your new lover)

اگر تو آماده ای، اگر تو آماده ای ( عشق منو برای معشوق جدیدت بفرست )

If you’re ready, are you ready? (Treat her better)

اگر تو آماده ای،آیا آماده ای؟ ( با اون بهتر رفتار کن )

We’ve gotta let go of all of our ghosts

باید گذشته رو رها کنیم

We both know we ain’t kids no more

هر دومون می دونیم که دیگه بچه نیستیم

0

امتیاز کاربران : 4.06 ( 14 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *