بخوانید کاربلدها
خانه / موزیک / MICHEAL JACKSON / ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ thriller از micheal jackson
14_-_thriller.englishtipsforyou.com
14_-_thriller.englishtipsforyou.com

ترجمه آهنگ و دانلود آهنگ thriller از micheal jackson

 

 

thriller

It’s close to midnight and something evil’s lurking in the dark

نزدیك نیمه شب هست و موجودات شریر در تاریكی كمین كرده اند

Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart

زیر نور ماه تو یك منظره ای میبینی كه قلبت ایست میكنه

You try to scream but terror takes the sound before you make it

سعی میكنی جیغ بكشی ولی ترس صدارو قبل از اینكه در بیاید در خود خفه میكند

You start to freeze as horror looks you right between the eyes

تو خشكت میزنه به طوریكه ترس تو رودرست بین چشمها میبینه

You’re paralyzed

تو بی حس شدی

‘Cause this is thriller, thriller night

چون این دلهره آوره ، یك شب دلهره آور

And no one’s gonna save you from the beast about strike

و هیچ كس تو را از دست این موجودات شریر كه پیرامونت حمله میكنند نجات نخواهد داد

You know it’s thriller, thriller night

تو فهمیدی این دلهره آوره یك شب دلهره آور

You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight

وتو داری برای زندگیت با یك قاتل میجنگی

You hear the door slam and realize there’s nowhere left to run

تو صدای كوبیده شدن در را میشنوی ومتوجه میشی هیچ جایی برای فرار نمانده

You feel the cold hand and wonder if you’ll ever see the sun

تو دست سرد حس میكنی و برات غریب (شگفت انگیزه) است كه آیا هیچ وقت میتوانی دوباره خورشید رو ببینی

You close your eyes and hope that this is just imagination, girl!

تو چشمانت رو میبندی و آرزو میكنی كه این فقط یه توهم باشه، دختر!

But all the while you hear the creature creeping up behind

ولی در همان زمان تو میشنوی كه آن موجود شریر داره پشتت می خزه

 

You’re out of time

تو زمان رو از دست دادی (دیگه هیچ زمانی برات باقی نمانده)

‘Cause this is thriller, thriller night

چون این دلهره آوره ، یك شب دلهره آور

There ain’t no second chance against the thing with forty eyes, girl

یك لحظه هم شانس برای مقابله با چهل چشم رانداری

Thriller, thriller night

دلهره آور شب دلهرهآور

You’re fighting for your life inside a killer, thriller tonight

وتو داری برای زندگیت با یك قاتل میجنگی،

Night creatures calling, the dead start to walk in their masquerade

شب صدات میكنه و مرگ شروع به قدم زدن در میان جشن بالماسكه آنهامیكنه

There’s no escaping the jaws of the alien this time

هیچ راه فراری از آرواره های این بیگانگان نیست

This is the end of your life

این پایان زندگی توست

They’re out to get you, there’s demons closing in on every side

آنها خارج میشوند تا تورا بگیرند ، و موجودات شریری هستند كه از هر طرف به تو نزدیك میشوند

They will possess you unless you change that number on your dial

آنها تو را تصرف كردند مگر اینكه تو اون شماره رو عوض كنی

Now is the time for you and I to cuddle close together, yeah

حالا زمانی برای تو و من است كه همدیگر را در آغوش بگیریم

All through the night I’ll save you from the terror on the screen

در سرتا سر شب من تو را از شرورهای روی صفحه (تلویزیون،سینماو…) حفظ میكنم

I’ll make you see

من تو را وادار میكنم كه ببینی

That this is thriller, thriller night

این دلهره آوره ، یك شب دلهره آور

Cause I can thrill you more than any ghost would ever dare try

چون من میتوانم تو رو هراسان كنم بیشتر از هرروحی كه یارای مبارزه باشه

Thriller, thriller night

دلهره آوره ، یك شب دلهره آور

So let me hold you tight and share a
Killer, diller, chiller, thriller here tonight

پس بذار محكم بغلت كنم

‘Cause this is thriller, thriller night

چون این دلهرهآوره ، یك شب دلهره آور

Girl, I can thrill you more than any ghost would ever dare try

من میتوانم تو رو هراسان كنم بیشتر از هر روحی كه یارای مبارزه باشه، دختر!

Thriller, thriller night

دلهره آوره ، یك شب دلهره آور

So let me hold you tight and share a killer, thriller, ow

پس بذار محكم بغلت كنم

0

امتیاز کاربران : 4.68 ( 2 امتیازات)

درباره ی saba

من یک دانش آموخته زبان انگلیسی هستم. بعد از سالها تدریس زبان در مقاطع مختلف تصمیم گرفتم شروع به آموزش زبان بوسیله اینترنت کنم. در این راه گروهی از همکارانم مرا همراهی می کنند. امیدواریم در افزایش آگاهی و دانش انگلیسی شما مفید واقع شویم. با وب سایت زبان نکته همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *